Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bouwbedrijf Zwaan:

Artikel 1: Begripsbepaling:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: De natuurlijke persoon en de door haar ingeschakelde hulppersonen aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen, in dit geval Bouwbedrijf Zwaan

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Overeenkomst: Alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraken m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.

Artikel 2: Algemeen:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten, aanbiedingen en dergelijke, voor zover hiervan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient de situatie beoordeeld te worden naar de geest van deze voorwaarden.

4. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst.

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Onderlinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. Dit laat onverlet de mogelijkheid van partijen de totstandkoming van de Overeenkomst door andere middelen te bewijzen.

4. Indien geen van beide partijen de Overeenkomst schriftelijk bevestigt en Opdrachtnemer met instemming van Opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de Overeenkomst heeft gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht de Overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Prijzen en prijswijzigingen

1. De door Opdrachtnemer opgegeven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bij de prijzen zijn, tenzij expliciet genoemd, niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningsaanvragen.

2. De prijs wordt vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op grond van een te voren overeengekomen vast bedrag.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd na het uitbrengen van de offerte of na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.

4. Bovendien mag Opdrachtnemer het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

5. Indien een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 15% of plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer:

1. Alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

2. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet.

6. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief of schriftelijk dan wel per mail kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan, vermelden.

7. Opdrachtnemer ontvangt het overeengekomen bedrag als vergoeding voor de door hem uitgevoerde opdracht. Eventuele loonbelastingclaims, verschuldigde sociale verzekeringspremies, boetes en/ of interest en dergelijke voortvloeiende uit deze overeenkomst zijn geheel, zonder uitzondering, voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst.

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereis, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens.

4. Indien voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van de Opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig verricht worden, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

6. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer veilig, tijdig en efficiënt de opdracht kan uitvoeren.

7. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt.

8. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

9. Opdrachtgever verschaft aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas, en water zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10. Opdrachtgever nodigt Opdrachtnemer uit om aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden.

11. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materiaal te alle tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het gebouw gebracht kunnen worden.

12. Het personeel van Opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en of schaftlokalen op het werk.

13. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

14. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.

15. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door dat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.

16. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen uitgevoerd wordt kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot en volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

17. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

18. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de Overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen een redelijke termijn uitvoering van de overeenkomst na te komen.

Artikel 6: Meerwerk

1. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Indien de situatie dit niet toelaat, zal Opdrachtnemer de kosten voor het meerwerk conform het in de overeenkomst afgesproken tarief, op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van de uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

6. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij voor zover mogelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

7. In afwijking van lid 3 en/ of 4 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling een gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtgever bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.

10. De toepasselijkheid van het in artikel 7: 755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11. Opdrachtnemer is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Opdrachtnemer niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.

Artikel 7: Betaling en rente

1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer beschikbaar gesteld rekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever terstond opeisbaar.

2. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen 8 dagen na factuurdatum deze betalingsherinnering te betalen.

3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.

4. In geval van betaling in termijnen is overeengekomen en de Opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke is, is Opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het overige werk op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

5. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer.

6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, dan wel in geval Opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/ of Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/ of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

7. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

8. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 8: Incassokosten

1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform 'Rapport Voorwerk 2' zulks met een minimum van € 200,- (tweehonderd euro). Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens op de Opdrachtgever verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging

1. De Overeenkomst kan tussentijds uitsluitend wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst van Opdrachtnemer, per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van beëindiging, worden opgezegd.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer en bij tussentijdse beëindiging door Opdrachtnemer wegens verwijtbare handelingen door Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer te betalen:

1. 125% van het factuurbedrag, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van opzegging en;

2. Alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Opdrachtnemer ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst.

Artikel 10: Gebreken en klachttermijnen

1. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt het hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk, dan wel per mail te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het volgende artikel.

6. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken derden, één jaar.

Artikel 11: Garantie

1. Opdrachtnemer geeft één jaar garantie op het geleverde werk en de gebruikte materialen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. De garantie vervalt wanneer:

ñ Opdrachtgever de werkzaamheden en/of materialen betreffende het gebrek aan Opdrachtnemer heeft aanvaard of betaald, terwijl dit gebrek op moment van aanvaarding dan wel betaling voor Opdrachtgever zichtbaar en/of merkbaar was,

ñ Opdrachtgever de door Opdrachtnemer vervaardigde goederen op oneigenlijke wijze in gebruik neemt of nalaat te handelen zoals veronderstelt in het algemeen verkeer bekend te zijn. Dan wel nalaat voorschriften op te volgen die door Opdrachtnemer voor ingebruikneming mondeling of schriftelijk verstrekt zijn.

ñ Opdrachtgever na oplevering zelf of door derden enige verandering aan de door Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden en/of geleverde materialen heeft aangebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is Opdrachtnemer voor:

1. deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk

2. Opdrachtnemer is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit de fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden ter zake van door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/ of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

9. In geval van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is Opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan 25% van het gevorderde schadebedrag met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden. In geval Opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd.

10. Indien Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden Opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.

11. Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan Opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip aanhangig is gemaakt.

Artikel 12: Vrijwaringen

1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2. De Opdrachtgever vrijwaar Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

3. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.. alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen. Hieronder is mede begrepen: tekort aan door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, stakingen in andere bedrijven, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen, overheidsmaatregelen, ziekte, arbeidsongeschiktheid of persoonlijke onmisbaarheid van Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. In het geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de Opdrachtnemer gerechtigd het al verrichtte c.q. Nog te verrichten deel van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt niet als dit deel van de Overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14: Eigendoms- en auteurrechten.

1. Alle originele tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Opdrachtnemer bij de vervulling van de Overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derde ter beschikking zijn gesteld.

2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerpen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die onder meer bedoeld in de auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van Opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.

4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen en overige verplichtingen door Opdrachtgever die uit de Overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door Opdrachtnemer geleverde goederen de uitsluitende eigendom van Opdrachtnemer.

2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is Opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden, bezwaren of te vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/ of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij Opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.

3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaken bij Opdrachtnemer of bij derden die de zaak voor Opdrachtgever houden weg te (doen) halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% van het totale factuurbedrag.

4. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

5. De Opdrachtgever verplicht zich het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan OPDrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat aan toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede

terug te nemen.

Artikel 16: Monsters en modellen

1. Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het verondersteld slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens verondersteld slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 17: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien Opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1. genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 18: Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/ of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie.

3. In het geval Opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien de uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 19: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding, zowel tijdens de duur van de overeenkomst als ook nadat deze overeenkomst om welke reden dan ook zal zijn geëindigd, van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of en rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Partijen zullen op geen enkele wijze documenten, correspondentie of afschriften daarvan, die zij in verband met de overeenkomst onder zich hebben langer onder zich houden dan voor de vervulling van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst noodzakelijk is. In ieder geval zijn partijen verplicht dergelijke documenten, correspondentie of afschriften daarvan bij de beëindiging van de overeenkomst aan wederpartij ter hand te stellen.

4. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de door hem bij de uitvoering van deze overeenkomst ingeschakelde personen de verplichtingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel in acht nemen.

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Ingeval van geschillen, zullen partijen in eerst instantie trachten deze op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlandse Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.

3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde (kanton) rechter. De (kanton) rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgen de wet bevoegde rechter.

Artikel 21: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn verstrekt aan Opdrachtgever en gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer.

2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde en aan Opdrachtgever verstrekte versie.

3. Tevens zijn deze voorwaarden gedeponeerd bij kamer van koophandel te Utrecht en aldaar op te vragen.